O badaniach naukowych pokrótce

Mówiąc o rzetelności procesu badawczego ma się na celu wskazanie sposobu, w jaki zostały zebrane i zanalizowane danej. Rzetelność obejmuje również etyczny wydźwięk podejmowanego procesu badawczego, a także właściwe przeprowadzenie obliczeń, co umożliwia pomoc. W publikacji naukowej czy w pracach naukowych bardzo ważne jest, aby wszystkie dane, które zostały zebrane były we właściwy sposób zinterpretowane, a występujące między nimi zależności zostały wychwycone.

O wielości informacji

Dane pozyskiwane w procesach badawczych są obserwacjami uzyskanymi z pomiarów cech zmiennych, a te zaś mogą przyjmować różne wartości. Stąd wyróżniamy dane:

 • jakościowe – są zmiennymi, które nie posiadają wymiaru liczbowego;
 • ilościowe – są zmiennymi liczbowymi.

Przy czym dane ilościowe mogą być dyskretną bądź ciągłe. I tak zmienne dyskretne zmieniają się skokowo, zaś ciągłe przyjmują dowolną wartość z konkretnego przedziału. Ujmując wielość pozyskanych danych skorzystanie z pomocy w publikacji naukowej wydaje się być rzeczą konieczną.

Badania w perspektywie elementów populacji

W szczególności podkreśla się, iż obliczenia bardzo ważne są w publikacjach czy też pracach naukowych, gdyż usprawnia to sam przebieg badania, a ponadto zwiększa szansę na uzyskanie poprawnych wyników. Przekazania obliczeń komuś innemu wiąże się z zachowaniem dystansu względem prowadzonych badań. W obrębie badań statystycznych wyróżnia się badania pełne i częściowe. I tak:

 • badania pełne obejmuje wszystkie elementy badanej populacji;
 • badania częściowe odnoszą się do badania elementów próbki statystycznej.

Dystans pozwala na świeże spojrzenie

Badania częściowe mają szerokie zastosowania i korzysta się z nich w przypadku:

 • populacji nieskończonej;
 • bardzo licznych populacjach skończonych;
 • badań niszczących.

Przy czym należy pamiętać, iż każdy z tych rodzajów badań obciążone jest błędami, które można wyeliminować lub zminimalizować, jeśli podejmie się odpowiednie kroki. Za kroki takie można uznać pomoc w publikacji naukowej. Błędy mogą być związane z:

 • organizacją eksperymentu;
 • niedokładnym pomiarem;
 • przetwarzaniem wyników.

Proces badawczy powinien być skuteczny

Uzyskanie właściwych wniosków jest możliwe tylko wtedy, jeśli proces badawczy zostanie przeprowadzony właściwie. Rozumie się przez to zachowanie reguł przeprowadzania projektów badawczych. Niejednokrotnie pomoc w publikacji naukowej okazuje się być jedynym rozsądnym rozwiązaniem, które pozwoli zachować skuteczność procesu badawczego.

Ankiety online – nowoczesny sposób na badanie opinii klientów

Każda firma myśląca poważnie o rozwijaniu biznesu powinna na bieżąco pozyskiwać wiedzę, jak jest postrzegana przez klientów. Informacje o tym, jak klienci oceniają działalność firmy oraz oferowane przez nią produkty lub usługi są niezwykle cenne, ponieważ pozwalają w porę zareagować na wszelkie objawy niezadowolenia poprzez poprawę oferty. Dzięki nowoczesnym rozwiązaniom, takim jak ankiety online, poznanie opinii klientów nigdy nie było tak proste.

Dlaczego warto stosować ankiety w internecie?

Wykorzystanie Internetu do badania opinii klientów wydaje się dzisiaj czymś oczywistym. Internet stał się podstawowym kanałem komunikacji, także na linii firma – klient. Za pośrednictwem internetu firmy mogą jednak nie tylko proponować klientom swoje produkty i usługi oraz prowadzić akcje marketingowe, ale również pozyskiwać informację zwrotną na temat tego, jak ich działania są postrzegane przez klientów. Stosowanie w tym celu ankiet online jest dzisiaj uważane za najbardziej wydajne i efektywne.

Internetowe kwestionariusze pozwalają w krótkim czasie pozyskać opinie dużej liczby klientów, a także szybko uzyskać wyniki badania. Dzięki specjalnym programom do CAWI firma może dowolnie konstruować i modyfikować ankiety, a nawet wykorzystywać w nich elementy audiowizualne. Co więcej, oprogramowanie samodzielnie nadzoruje przebieg ankiety, kontrolując np. kolejność pytań kwestionariuszowych oraz logikę odpowiedzi udzielanych przez ankietowanych. Minimalizuje to zaangażowanie ludzi w przebieg badania i jednocześnie zwiększa jego miarodajność.

Jak firma może wykorzystać internetowe ankiety?

Zakres wykorzystania internetowych ankiet może być bardzo szeroki. Najczęściej program do CAWI służy do opracowania kwestionariuszy do badania opinii klientów np. na temat funkcjonowania sklepu internetowego, obsługi infolinii lub satysfakcji z zakupionego towaru lub usługi. Odpowiednio zadane pytania otwarte lub zamknięte pozwalają firmom poznać aktualne preferencje klientów, a także zmierzyć ich poziom lojalności. W zależności od charakteru ankiet online firma może uzyskać także informacje o tym, jak postrzegany jest przez klientów sposób reklamowania oferty, funkcjonalność witryny internetowej, czy polityka cenowa.

Nowoczesne programy do CAWI dają użytkownikom proste narzędzia do modyfikowania ankiet, dzięki czemu można je dostosowywać na bieżąco w zależności od tego, jakie informacje chce się przy ich pomocy uzyskać. Dzięki tym informacjom firma może szybko wdrożyć niezbędne zmiany, które zaowocują wzrostem liczby nie tylko lojalnych klientów, ale również tych nowych.

Badania obserwacyjne – na czym polegają?

Tego typu badania stanowią jedno z podstawowych narzędzi stosowanych w nauce. Służą możliwie rzetelnemu opisywaniu rzeczywistości z zastosowaniem wcześniej ustalonych miar ilościowych. Efektem badań obserwacyjnych jest więc raport zawierający naukową wiedzę o pewnym fragmencie rzeczywistości. Istnieje kilka odmian tego typu badań, a każda z nich ma swoje zastosowania.

1. Badania analityczne

Pracy w laboratoriumBadania obserwacyjne mogą opierać się na analizie pewnych danych. To tutaj mieści się podtyp badań ekologicznych – opartych na obserwacji grupy badanej w warunkach możliwie zbliżonych do naturalnych lub całkowicie naturalnych. Można też wyróżnić tutaj badania kohortowe. W celu ich wykonania dobiera się grupę charakteryzująca się określonymi cechami, a następnie obserwuje ją według założonych wytycznych.

Badania analityczne są szczególnie ważne w medycynie – na tej metodologii opierają się na przykład wszelkie analizy próbek pobranych w laboratoriach. Obserwacja i porównywanie parametrów z normami może przynieść bezcenną wiedzę o stanie zdrowia pacjenta.

2. Badania opisowe

Ten typ badań obserwacyjnych jest zwykle początkiem większych programów badawczych. Opiera się na gromadzonych danych, najczęściej z bardzo dużych prób, które pozwalają uogólnić wyniki na całą populację. Na podstawie badań opisowych można mówić jedynie o korelacji, czyli częstościach współwystępowania zjawisk. W żadnym wypadku nie da się wnioskować o związkach przyczynowo – skutkowych, do tego służy inny typ badań – badania eksperymentalne.

Istnieje kilka podtypów badań opisowych. To między innymi studia przypadków, ale też badania podłużne (pokazujące zmienność danego stanu rzeczy czy cechy w czasie) i przekrojowe (obrazujące stan rzeczy w danym momencie, na przykład zainteresowanie konsumentów danym produktem lub częstość występowania choroby).

3. Obszary zastosowania

Badania obserwacyjne stosuje się w bardzo wielu różnych dziedzinach nauki. To między innymi badania społeczne i konsumenckie, ale także badania medyczne czy przyrodnicze. Obserwacja należy do podstawowych technik badawczych naukowców zgłębiających każdą dziedzinę. Często stanowi główne źródło danych, ale bywa też stosowana jako technika pomocnicza.

W wielu przypadkach można także zastosować je zamiast badań, które wymagałyby ingerencji w środowisko czy w organizm człowieka. Wprawne oko badacza jest w stanie stwierdzić pewne prawidłowości na podstawie danych obserwacyjnych. Ponad to, jest to metoda pozwalająca zaoszczędzić spore kwoty pieniędzy – obserwacja nie kosztuje wiele w porównaniu do eksperymentów, zwykle przygotowanie takich badań jest też mniej pracochłonne.

Analizy statystyczne dla farmacji – to się opłaca!

badania rynku oraz analizy statystyczne dla farmacji

Poszukujesz wiarygodnych źródeł wiedzy, która pozwoli usprawnić działania Twojego przedsiębiorstwa farmaceutycznego? Dowiedz się zatem dlaczego warto zdecydować się na skorzystanie z usługi analizy dla farmacji. Mogą one dotyczyć zarówno danych pozyskanych a trakcie badań obserwacyjnych, klinicznych, jak i marketingowych.

Badania rynku farmaceutycznego

Decydując się realizację badań rynku podmioty farmaceutyczne mają możliwość dokładnego rozpoznania profilu docelowych klientów. W tym celu prowadzi się analizy segmentacyjne, których celem jest wyodrębnienie homogenicznych grup konsumentów, między innymi ze względu na ich cechy demograficzno-społeczne, a także psychograficzne. W tym celu koniczne jest zarówno przeprowadzenie pomiarów o charakterze ilościowym, jak i jakościowym. Pozwala to uzyskać wieloaspektowe spojrzenie na problem badawczy.

W ramach badań rynku medycznego możliwe jest pozyskanie informacji między innymi dotyczących następujących aspektów:

 • potrzeby i preferencje klientów należących do grup docelowych;
 • ocena koncepcyjnych wersji opakowań, reklam oraz produktów;
 • ocena jakości obsługi w placówkach medycznych oraz aptece;
 • satysfakcja lekarz oraz personelu medycznego z pracy;
 • pozycja firm farmaceutycznych na rynku;
 • dochody osiągane przez postrzegalne przedmioty z danego segmentu;
 • efektywność pracy przedstawicieli medycznych;
 • satysfakcja pacjentów ze świadczonej opieki szpitalnej;
 • preferowane przez klientów metody promocji oraz dystrybucji;
 • analiza wizerunku marki oraz porównanie do konkurencji;
 • weryfikacja przyczyn kryzysu marki;
 • monitoring trendów panujących w branży;
 • analiza bieżących nowelizacji w prawie farmaceutycznym.

Analizy statystyczne dla farmacji

Nawet najbardziej rzetelnie przeprowadzone badania rynku nie będą jeszcze wystarczające, jeżeli pominie się etap analizy danych. To właśnie w jej trakcie dochodzi do sformułowanie cennych z biznesowego punktu widzenia wniosków i rekomendacji. Analizy z badan leków czy suplementów powinny być przeprowadzone z użyciem elektronicznej platformy statystycznej. Pozwala to zmniejszyć ryzyko poważnych błędów, które mogłyby zaważyć na wyciągnięciu nietrafnych konkluzji.

W zakres analizy dla farmacji wchodzi także statystyka medyczna. Jest to dziedzina skupiona wokół przeprowadzania obliczeń statystycznych na podstawie wyników badań obserwacyjnych oraz klinicznych. Sprostać temu zadaniu jest w stanie jedynie firma dysponująca wysokiej klasy rejestrami medycznymi.

Podsumowanie

Nie zmarnuj zatem szansy na to, aby zwiększyć wyniki sprzedaży swojego przedsiębiorstwa farmaceutycznego. Opieraj decyzje biznesowe na wiarygodnej wiedzy pozyskanej w toku badań rynku oraz przeprowadzonej po ich zakończeniu analizie danych medycznych.

Elektroniczna dokumentacja medyczna i inne aplikacje

Od 2018 roku dokumentacja medyczna ma być prowadzona wyłącznie w formie elektronicznej. Oprogramowanie medyczne będzie więc musiała obowiązkowo posiadać każda placówka medyczna. Jest to bardzo przydatne narzędzie, najczęściej proste w obsłudze. Sprawny obieg dokumentów jest koniecznością w każdym szpitalu oraz każdej przychodni. Aplikacje medyczne automatyzują procesy przebiegu dokumentów, co znacznie usprawnia pracę placówki medycznej. Co warto o nich wiedzieć i jakie są ich największe zalety oraz najważniejsze funkcje?

Aplikacje medyczne – czym są?

Aplikacje medyczne to oprogramowanie medyczne, które służą ułatwieniu pracy pracowników placówek medycznych. Wspomagają one proces obiegu oraz przetwarzania dokumentów. Ich celem jest maksymalne usprawnienie pracy personelu, co jest szczególnie istotne w miejscach, w których ratuje się życie ludzkie. Aplikacje medyczne gwarantują wysoką jakość pracy, a także bezpieczeństwo i wygodę użytkowania. Aby móc z nich korzystać, potrzebny jest stały dostęp do internetu.

Elektroniczna dokumentacja medyczna – zalety

Istnieje szereg korzyści wynikających ze stosowania aplikacji medycznych. Należą do nich przede wszystkim:

– wsparcie pracy wszystkich pracowników personelu placówki medycznej: księgowości, lekarzy, pielęgniarek oraz rejestratorek

– zapobieganie przed utratą danych osobowych (przed czym chroni tworzenie kopii zapasowych)

– wspomaganie w trakcie wizyty medycznej

– tworzenie rzetelnej, przejrzystej dokumentacji medycznej

– zarządzanie organizacją

– wspomaganie podczas obsługi pacjenta: od momentu rejestracji, aż do czasu rozliczenia usług

– zapis szczegółowej historii poszczególnych wizyt

– planowanie przyszłych wizyt dzięki użyciu terminarza

– zarządzanie poradniami oraz personelem

– funkcja drukowania recept

– szybkie wyszukiwanie potrzebnych informacji

Powyższe informacje wyraźnie wskazują na to, że korzystanie z możliwości, jakie daje nam oprogramowanie medyczne niesie ze sobą szereg korzyści.

Co jeszcze potrafią aplikacje medyczne?

Do najważniejszych funkcji oprogramowania medycznego zaliczamy:

– wszelkie rejestry zmian w kartotekach pacjentów

– terminarz, który umożliwia szybkie wprowadzanie danych oraz wyszukiwanie terminów

– baza pacjentów z najważniejszymi informacjami

– systemy raportowania oraz rozliczeń

– kalkulatory medyczne

– możliwość skanowania dokumentacji papierowej

– funkcja wystawiania recept

– edycja wizyt

– tworzenie i przechowywanie dokumentów medycznych

– gotowe wydruki skierowań

– gwarancja dostępu jedynie dla osób upoważnionych

– możliwość drukowania dokumentacji zbiorczych (takich jak księgi przyjęć)

– możliwość drukowania faktur VAT

– funkcja wyliczania pensji personelu

Na czym polegają badania rynku zdrowej żywności?

Badania rynku zdrowej żywności oraz sklepów z produktami eko

Po bardzo dynamicznym boomie na „szybkie” dania, które można w domu przyrządzić w kila czy kilkanaście minut, przyszedł czas na powrót do korzeni. To, co kiedyś było dla nas na wyciągnięcie ręki, jak ekologiczne warzywa, czy swojskie jajka, dzisiaj staje się modne. Coraz bardziej jesteśmy świadomi tego, jak zdrowe nawyki żywieniowe i zdrowa żywność wpływają na nasze życie. A potwierdzają to liczne badania ankietowe.

Jemy po prostu zdrowiej

Badania rynku zdrowej żywności pokazują, że my, Polacy, jemy zdrowiej i bardziej świadomie. Szacuje się, że wartość tego rynku w naszym kraju może w 2017 roku przekroczyć 1 miliard złotych. A to wcale nie tak mało. Nic więc dziwnego, że pojawiają się wciąż to nowe firmy oferujące zdrową żywność. I nic dziwnego, że szukają one niszowych obszarów, które będą mogły wypełnić swoją ofertą.

Sklepy nie tylko stacjonarne

O tym, że Polacy kupują nie tylko w sklepach tradycyjnych, wiemy doskonale. E-sprzedaż, czyli sektor sprzedaży internetowej rozwija się w naszym kraju niezwykle dynamicznie. Dlatego też wiele firm oferujących zdrową żywość systematycznie go analizuje pod kątem zapotrzebowania na tego typu produkty. Na podstawie badań ankietowych wiemy, że i taką żywność Polacy chętnie kupują przez Internet.

Po jakie produkty sięgamy?

To jedno z podstawowych pytań, na które odpowiedź starają się znaleźć producenci. I znajdują ją opierając się na badaniach rynku zdrowej żywności. Według nich Polacy sięgają coraz częściej i chętniej po ekologiczne napoje, warzywa z ekoprodukcji, owocowe przetwory, a także mięsa, nabiał czy jajka. Obok pojedynczych produktów kupujemy też gotowe dania oraz suplementy diety. Uzupełnieniem tej listy stają się zioła.

Czego brakuje na rynku?

Jeśli chce się wyjść naprzeciw oczekiwaniom konsumentów, to należy zapytać o to, czego potrzebują. W ten sposób w ostatnim czasie zrodził się pomysł, aby na polski rynek wprowadzić zdrowe przekąski, będące alternatywą dla słodyczy i przekąsek słonych. Takie przekąski mają trafiać nie tylko do sklepów, ale też na przykład do szkół. Oczywiście smaki i oczekiwania konsumentów są różne i wciąż się zmieniają, stąd potrzeba ciągłego monitorowania rynku.

O tym, że rynek zdrowej żywności cieszy się coraz większą popularnością, pokazują jednoznacznie wszystkie prowadzone wśród Polaków badania. I chociaż wciąż jest to sektor niszowy, to jego dynamika systematycznie rośnie. Dla producentów, jak i dostawców jest to znak, że warto mu się ciągle przyglądać, analizując zachodzące na nim zmiany.

Co obejmuje poszczególne fazy badania klinicznego?

Badania kliniczne leków

Jak wszystkie metody badawcze, również kliniczne badania eksperymentalne są przeprowadzane w pewnych fazach. Taki podział wynika zarówno z logicznego porządku poszczególnych działań, jak również zachowania maksymalnego obiektywizmu oraz bezpieczeństwa dla grupy pacjentów, która jest poddawana działaniu nowego wyrobu medycznego czy leku.

Są jeszcze inne powody, dla których badania kliniczne podlegają konkretnemu protokołowi – chodzi o zgodność z prawem. Każdy pacjent, który podejmuje się udziału w tego typu pomiarach wyraża na to zgodę, ale jednocześnie jest obejmowany dokładną opieką lekarską, w ramach której może oczekiwać dodatkowej uwagi – wszystko po to, aby terapia nie szkodziła.

Badania kliniczne na wstępnym etapie

Przede wszystkim warto wiedzieć, że najpierw wykonywane są badania przedkliniczne – ten rodzaj badań przeprowadza się w laboratoriach. Czasami są to próby na zwierzętach, choć obecnie odchodzi się od tych metod badawczych z wielu powodów etycznych oraz praktycznych. Często zastępują je badania komórkowe. Następnie wykonywane są dopiero właściwe badania kliniczne.

Faza 1 – ocena bezpieczeństwa

Pierwsza faza badań to przede wszystkim wybór niewielkiej grupy pacjentów i poddanie jej eksperymentalnej terapii z niewielkimi dawkami preparatu. W ten sposób określa się, czy dalsze przeprowadzanie badań leków jest w ogóle bezpieczne i czy można je kontynuować. Ocenia się m.in. najwyższą bezpieczną dawkę, przy której nie pojawiają się negatywne skutki, a także określa, jak podawać lek.

Faza 2 – ocena korzystności

W drugim etapie badań klinicznych oceniane są korzyści ze stosowania leków. Tutaj grupa pacjentów jest większa. Podaje się jej dawkę leków określoną na podstawie wyników fazy 1 badań, a następnie obserwuje się korzystne efekty terapii. Jednocześnie sprawdza się negatywne reakcje organizmu, czyli skutki uboczne.

Faza 3 – ocena poprawy

Tutaj pacjentów jest kilka tysięcy w różnych miejscach w kraju. Dzieli się ich na dwie grupy: osób, które dostają dotychczasową, znaną i zatwierdzoną, terapię na dane schorzenie (ewentualnie placebo, jeśli taka terapia nie jest znana) i osób otrzymujących właściwy, testowany lek. Dzięki maskowaniu pacjent nie wie, do której grupy należy. Ocenia się teraz, czy nowa terapia jest skuteczniejsza i bezpieczniejsza od dotychczasowej.

Faza 4 – badania przedłużone

Ten etap nie jest często uznawany za bezpośrednio dotyczący badań. Jest to po prostu kontynuowanie leczenia zatwierdzonym lekiem pod dodatkową obserwacją lekarską.

Badanie opinii pacjentów przy użyciu ankiety

Badania opinii pacjentów

Badania opinii pacjentów przeprowadzane są w celu poznania ich zdania na tematy związane ze świadczeniem usług medycznych (funkcjonowaniem aptek, dostępem do konkretnych lekarzy, jakości obsługi szpitala i tym podobnych rzeczy). Można je przeprowadzać na różne sposoby – jednym z nich jest utworzenie ankiety, którą pacjenci mogliby wypełnić. Jak to zrobić? O co pytać? Jak zanalizować dane?

Po co przeprowadzać ankiety?

Badania ankietowe pacjentów to jeden z najlepszych sposobów na poznanie ich opinii oraz potrzeb. W ankietach mogą oceniać obecny stan rzeczy – na przykład funkcjonowanie jakiejś placówki, albo jakość usług, które są świadczone. Mogą też wyrażać swoje życzenia – na przykład co jeszcze dana placówka powinna u siebie wprowadzić, jakie ulepszenia się proponuje, czego nie ma w aptece, a być powinno i tak dalej.

Znając wszystkie te informacje, można podnieść jakość świadczonych usług – i zyskać jeszcze większą ilość zadowolonych klientów. Odpowiadanie na potrzeby pacjentów przekłada się na polepszenie renomy firmy, większe zainteresowanie nią, polecanie przez zadowolone osoby, większe zyski, a także lepsze leczenie.

Jak przygotować narzędzie do badania?

W ankietach powinny się znaleźć pytania, które pozwalają dowiedzieć się, jak bardzo pacjenci są zadowoleni z dotychczasowych usług i czego jeszcze potrzebują. Powinno się użyć możliwie jak najbardziej szczegółowych pytań. Warto także umieścić skalę, w której będzie można oceniać usługi, na przykład liczbami od 1 do 5, gdzie 5 będzie oznaczało najlepszą ocenę.

W ankiecie można pytać między innymi o:

czas oczekiwania na obsługę (rejestrację, wizytę u lekarza, w kolejce przy kasie do apteki itd.)

– fachowość wykonywanych działań

kulturę osobistą personelu i jego stosunek do pacjentów (czy byli mili, uprzejmi, chętni do pomocy itd.)

– zadowolenie z konkretnej przychodni, lekarza, apteki

Przeprowadzanie badania opinii pacjentów powinno się też wiązać z możliwością powiedzenia przez nich wprost, co należy ich zdaniem zmienić. Dlatego warto w ankiecie umieścić specjalne pole, w którym ankietowani pacjenci mogą wypisywać swoje sugestie, propozycje zmian oraz dodatkowe uwagi.

Badania opinii – analiza danych

Po przeprowadzeniu badań satysfakcji pacjentów konieczne jest jeszcze dokładne zanalizowanie danych – tylko wówczas można tak naprawdę poznać stopień zadowolenia ludzi i najczęściej pojawiające się sugestie dotyczące zmian. Ankiety są najbardziej wiarygodne, jeśli badanych jest dużo osób – w przeciwnym wypadku nie odzwierciedlałyby dobrze opinii wszystkich pacjentów.

Na szczęście istnieją profesjonalne firmy, które zajmują się tak przeprowadzaniem badań, jak i ich późniejszą analizą. Pomagają im w tym specjalne programy, które tworzą zestawienia danych i z łatwością analizują nawet dużą ilość ankiet. Warto po prostu zgłosić się do jednej z nich.

Analiza danych – dlaczego jest taka ważna?

 

Analizy danych w statystyce

Jeśli chcemy coś wiedzieć, to zazwyczaj pytamy. Często jednak samo uzyskanie odpowiedzi nie do końca pozwala nam zrozumieć otaczającą rzeczywistość. Zazwyczaj jest to możliwe dopiero po dokładnej analizie zebranego materiału. I tak też jest w przypadku badań marketingowych. Samo ich przeprowadzenie nie gwarantuje jeszcze żadnego sukcesu. Dopiero analiza danych i wyciągnięte na ich podstawie wnioski stają się jego fundamentem.

Analiza danych, która pozwala uzyskać cenne informacje

Ogólnie przyjmuje się, że odpowiedzi na pytania dotyczące sytuacji na rynku przynoszą nam badania marketingowe. Tak na dobrą sprawę jednak, nie wystarczy jedynie postawienie hipotez, wybór techniki i metody, czy zgromadzenie informacji. Odpowiedzi rodzą się dopiero w chwili dokładnej analizy i interpretacji zebranych danych. Jeśli zrobimy to źle, niedokładnie, czy z błędami, końcowe wnioski nie będą odzwierciedlać badanej rzeczywistości.

Cele analizy i interpretacji danych

Aby lepiej zrozumieć, po co w ogóle stosuje się analizy danych, warto odpowiedzieć sobie na pytanie, jaki cel dzięki nim firmy badające osiągają. A jest to przede wszystkim opisanie statystyczne zjawiska i wyjaśnienie, dlaczego badana rzeczywistość wygląda tak, jak wygląda i jak konkretne sytuacje na nią wpływają. Jak się więc okazuje, tak naprawdę to poprzez analizę danych jesteśmy dopiero w stanie wykorzystać w praktyce przeprowadzone badanie.

Raport jako część profesjonalnego badania

Zlecając profesjonalnej firmie badawczej przeprowadzenie badania na własne potrzeby, możemy mieć pewność, że otrzymane wyniki będą miały postać raportu, z którego wyraźnie i bez problemu odpowiemy sobie na kluczowe dla nas pytania. Taki raport zawiera uporządkowane oraz przeanalizowane informacje. Co więcej, są w nim gotowe już wnioski oraz rekomendacje. Dlatego też badanie staje się ważne nie tylko dla zrozumienia rzeczywistości, ale również dla kształtowania jej w przyszłości.

Co by było, gdyby…

Działając na rynku większość przedsiębiorców zadaje sobie pytanie w stylu, co by było, gdyby … Jest to pytanie o słuszność podjęcia pewnych decyzji, czy obrania konkretnego kierunku działań. Można oczywiście podjąć je na ślepo, ale warto też oprzeć się właśnie na analizie badania. Dzięki niej na przykład jesteśmy w stanie przewidzieć skutki podjętych działań.

Analiza oraz interpretacja danych to etapy badania, które tak naprawdę decydują ostatecznie o jego jakości. To od nich zależy, czy klient uzyska wiarygodne informacje i czy podejmie słuszne decyzje, jeśli chodzi o rozwój jego firmy na rynku.

 

Przeprowadzanie badań obserwacyjnych

Każdego roku przeprowadzanych jest kilkanaście tysięcy badań zarówno obserwacyjnych jak i klinicznych, epidemiologicznych oraz edukacyjnych. Firmy medyczne i farmaceutyczne zlecają także prowadzenie badań marketingowych. Wszystkie z wymienionych badań mogą być zlecane zarówno przez komercyjne koncerny oraz niekomercyjne publiczne ośrodki naukowe. Warto podkreślić, że każde badanie prowadzi się zgodnie z ustalonym schematem działania. Przed przystąpieniem do właściwej części badania obserwacyjnego należy wybrać próbę badawczą, na której przeprowadzone zostanie badanie. Określenie czasu, jaki potrzebny będzie do zebrania potrzebnych danych również stanowi ważny element procesu. Kolejnym etapem jest opracowanie metodologii badawczej, w której określi się dokładne techniki i metody, za pomocą których gromadzony będzie materiał. Tylko ścisła współpraca pomiędzy firmą zlecającą wykonanie badania, a firmą wykonawczą może doprowadzić do otrzymania rzetelnych wyników oraz po prostu przeprowadzenia badania bez niepożądanych działań. Warto podkreślić, że tylko obiektywne wyniki stają się początkiem zmian.

Organizacja badań obserwacyjnych i klinicznych

Przed zleceniem przeprowadzenia wybranego rodzaju badania, należy wybrać odpowiednią agencję badawczą. W zależności czy realizowane będzie badanie kliniczne, obserwacyjne, edukacyjne, epidemiologiczne czy po prostu marketingowe, warto postawić na doświadczony zespół. Nie ma nic złego w sprawdzeniu kompetencji zespołu zarządzającego, badawczego, analitycznego czy statystycznego. Tylko doświadczone agencje badawcze posiadają specjalistów z różnych dziedzin, które potrafią pracę komercyjną połączyć z pracą naukową. Dzięki temu oferta tworzona jest w indywidualny sposób, czyli taki, który nastawiony jest na oczekiwania i potrzeby małych firmy medycznych i farmaceutycznych lub ogromnych koncernów. Aby firma rozwijała się w dobrym kierunku, wyniki z przeprowadzonych badań muszą okazać się pomocne, dlatego tak ważny jest wybór profesjonalnej firmy badawczej.

Zalety badań obserwacyjnych i klinicznych

Skupiając swoją uwagę na badaniach obserwacyjnych i klinicznych, warto podkreślić czym ów badania się od siebie różnią. Podstawową kwestią jest czas przeprowadzania badania. Badania kliniczne przeprowadza się zanim zdecyduje się na wprowadzenie danego produktu na rynek. Służą one sprawdzeniu w jaki sposób dany lek działa, czy nie powoduje szkody badanym oraz czy lepiej wpływa na chorych czy na zdrowych. Natomiast badania obserwacyjne prowadzi się po wprowadzeniu produktu na rynek w celu sprawdzenia jego efektywności. W trakcie badania sprawdza się czy produkt działa tak samo jak na etapie testów klinicznych. Kolejną kwestią rozróżniającą badania jest niższy nakład finansowy w przypadku badań obserwacyjnych.