Funkcja personalizowania stron gabinetów: dlaczego warto z niej skorzystać?

Wysoka funkcjonalność systemów stworzonych do prowadzenia elektronicznej dokumentacji medycznej, pozwala na zwiększenie jakości świadczonych usług. Przede wszystkim należy zwrócić uwagę na takie możliwości, jak: prowadzenie elektronicznego kalendarza, wykorzystanie aplikacji mobilnych umożliwiający dostęp do gromadzonych danych w  dowolnym miejscu, prowadzenie elektronicznych kart pacjentów odpowiadających przyjętemu standardowi.

Pacjencie a personalizacja strony internetowej

Należy pamiętać, ze wybrane oprogramowanie dla gabinetu lekarskiego powinno przede wszystkim dawać szansę na personalizację strony, co przełoży się na:

 • zwiększenie identyfikacji danego gabinetu bądź placówki wśród pacjentów;
 • tworzenie spójnej wizji gabinetu z uwzględnieniem różnorakich środków kontaktu z pacjentem;
 • zwiększenie liczby pacjentów – dzięki ułatwieniu im kontaktu z gabinetami i zastosowaniu spersonalizowanej strony;
 • zaoszczędzenie czas pacjentów na znalezienie potrzebnych danych bądź funkcji.

 

Personalizacja stron daje wiele możliwości…

Wśród możliwości, które daje zastosowanie spersonalizowanych stron gabinetów lekarskich można wymienić:

 • tworzenie własnej poddomeny ze spójnym designem;
 • uruchomienie rejestracji online dla pacjentów;
 • umożliwienie samodzielnej rejestracji pacjentów z wykorzystaniem strony internetowej.

Funkcja oparta na tworzeniu własnej strony internetowej gabinetu ma za zadanie w głównej mierze ujednolicenie wszystkich kanałów dostępu pacjentów w taki sposób, aby stanowiły spójną całość, a tym samym umożliwiały łatwe odnalezienie się w zastosowanych rozwiązaniach np. samodzielnej rejestracji online czy wysyłaniu wiadomości. Oprogramowanie dla gabinetu lekarskiego dając szansę na personalizowanie swoich stron, dba o utrzymanie pozytywnego wizerunku gabinetu, a tym samym daje szansę na zastosowanie najprostszych rozwiązań o intuicyjnym interfejsie.

Statystyka medyczna: na czym polega jej skuteczność?

Statystyka pozwala na podejmowanie trafnych decyzji i zrozumienie zjawisk, które wokół nas zachodzą. Z wykorzystaniem metod statystycznych możliwym, jest pozyskanie szczegółowych informacji na temat badanego zagadnienia oraz wskazanie występujących w nim zależności i prawidłowości. Stąd też nie dziwi fakt, iż jest ona nauką, która ciągle się rozwija, czego dowodem może być wykorzystanie statystyki w medycynie.

Jakie korzyści przynosi statystyka?

Wśród korzyści, które można czerpać z zastosowania statystyki, w takich dziedzinach jak medyczna, można wymienić:

 • skrócenie czasu potrzebnego na uporządkowanie dużych ilości danych;
 • skuteczne gospodarowanie posiadanymi zasobami;
 • ułatwienie prowadzenia prac administracyjnych jednostek medycznych itp.;
 • eliminację czasochłonnej ręcznej obróbki danych;
 • wskazanie mocnych i słabych stron prowadzonych działań.

 

Statystyka wspiera skuteczne leczenie

Zastosowanie w procesie badawczym specjalistycznych programów do statystyki medycznej pozwoli, na ułatwienie dobrania próby badawczej czy kontrolnej, które będą charakteryzować się m.in. odpowiednią liczebnością. Wśród innych czynności, które ułatwiane są w projektach badawczych dzięki zastosowaniu statystyki, znajdują się:

 • porównywanie ze sobą danych – tak pojedynczych, jak i złożonych;
 • określenie skuteczności nowego leku czy terapii – tu statystyka pozwala oddzielić elementy przypadkowe od rzeczywistych przyczyn oraz ujawnić zależności;
 • wskazanie wstępnego ryzyka zachorowania na daną chorobę dla pojedynczego pacjenta lub większej grupy badanych.

 

Nauka, która przekłada się na zarządzanie

Wykorzystanie w dziedzinie medycyny statystyki otwiera przed badaczami nowe szanse. Pozwali im na przeprowadzenie dogłębnej analizy wyników z badań klinicznych, a przy tym minimalizuje czas wykonania tego zadania. Tym samym możliwe jest wcześniejsze wprowadzenie zmian i natychmiastowe zaprzestanie działań, które nie działają na korzyść pacjenta. Jeśli natomiast chodzi o wspomniane zarządzanie jednostkami medycznymi, statystyka może wspierać racjonalne wykorzystanie zasobów – tak finansowych, jak i personalnych.

Statystyka to nie tylko liczby…

Zastosowanie statystyki medycznej pozwala na kontrolowanie realizacji podejmowanych projektów – ocenieniu jej skuteczności i wskazywaniu możliwości dalszego rozwoju. Wraz z wykorzystaniem statystyki pojawia się możliwość tworzenia skutecznych rozwiązań, które przyczynią się do ogólnej poprawy funkcjonowania jednostek medycznych z uwzględnieniem ich zarządzania, obsługi pacjenta i trafności zastosowanego leczenia.

Na czym polega monitorowanie badań klinicznych?

W kwestii realizowanych procesów badawczych zorientowanych na badaniach klinicznych należy pamiętać o właściwym przygotowaniu działań na każdym etapie projektu. Przede wszystkim warto zwrócić uwagę na aspekt monitorowania procesów badawczych. Należy przy tym we właściwy sposób zrozumieć rolę monitora i zakres jego obowiązków. Z pewnością pozwoli to na uskutecznienie podejmowanych zadań.

Fundamentem badania są pacjenci

Rozpoczynając rozmowę o badaniach klinicznych należy najpierw dobrze określić rolę pacjentów z szczególnym uwzględnieniem ich potrzeb. Warto tym samym zwrócić uwagę na świadomą zgodę pacjentów na uczestnictwo w badaniu, która:

 • stanowią element dobrej praktyki klinicznej;
 • świadczy o zapoznaniu się pacjentów z konsekwencjami;
 • wskazuje na obowiązki pacjentów.

Bez świadomej zgody pacjentów proces badawczy nie może zostać podjęty. Pacjent musi widzieć, jakie są jego prawa oraz zobowiązania, co pozwoli na uregulowanie relacji między badaczami a pacjentami.

Inteligentny system pozwalający działać dobrze

Proces monitorowania procesów badawczych w dużej mierze odnosi się do:

 • zastosowania systemu eCRF;
 • kontrolowaniu warunków, w których przechowywane są leki;
 • współpracy monitora z zespołem badawczym.

System eCRF stanowi elektroniczną wersję kart obserwacji klinicznej i pozwala na gromadzenie w jednym miejscu wszystkich potrzebnych danych oraz przeglądanie ich wraz z wprowadzonymi zmianami. Jednocześnie dzięki wysokiej funkcjonalności umożliwia on kontrolowane warunków przechowywania leków. System ten z pewnością ułatwia pracę monitorów, a tym samym pozwala na uniknięcie niepożądanych zdarzeń.

Monitor pokazuje jak jest

Co do współpracy monitora z zespołem badawczym to daje ona szansę na zyskanie obiektywnego punktu widzenia, który będzie koncentrował się na wszystkich najważniejszych punktach badania. Dzięki pracy monitora możliwym jest:

 • zminimalizowanie szkód;
 • uniknięcie zdarzeń zagrażających zdrowiu, życiu, bezpieczeństwu pacjentów;
 • lepsze zrozumienie dotychczasowych efektów badania

Zadbać o bezpieczeństwo…

Można powiedzieć, że w realizowanych procesach badawczych bardzo ważne jest zachowanie obiektywnej postawy, a zatem i dystansu. Przede wszystkim monitorowanie badań klinicznych ma w swoich głównych założeniach dbać o bezpieczeństwo pacjentów podlegających badaniu. Ma to uchronić uczestników badania od niechcianych zdarzeń oraz przykrych konsekwencji .

O badaniach naukowych pokrótce

Mówiąc o rzetelności procesu badawczego ma się na celu wskazanie sposobu, w jaki zostały zebrane i zanalizowane danej. Rzetelność obejmuje również etyczny wydźwięk podejmowanego procesu badawczego, a także właściwe przeprowadzenie obliczeń, co umożliwia pomoc. W publikacji naukowej czy w pracach naukowych bardzo ważne jest, aby wszystkie dane, które zostały zebrane były we właściwy sposób zinterpretowane, a występujące między nimi zależności zostały wychwycone.

O wielości informacji

Dane pozyskiwane w procesach badawczych są obserwacjami uzyskanymi z pomiarów cech zmiennych, a te zaś mogą przyjmować różne wartości. Stąd wyróżniamy dane:

 • jakościowe – są zmiennymi, które nie posiadają wymiaru liczbowego;
 • ilościowe – są zmiennymi liczbowymi.

Przy czym dane ilościowe mogą być dyskretną bądź ciągłe. I tak zmienne dyskretne zmieniają się skokowo, zaś ciągłe przyjmują dowolną wartość z konkretnego przedziału. Ujmując wielość pozyskanych danych skorzystanie z pomocy w publikacji naukowej wydaje się być rzeczą konieczną.

Badania w perspektywie elementów populacji

W szczególności podkreśla się, iż obliczenia bardzo ważne są w publikacjach czy też pracach naukowych, gdyż usprawnia to sam przebieg badania, a ponadto zwiększa szansę na uzyskanie poprawnych wyników. Przekazania obliczeń komuś innemu wiąże się z zachowaniem dystansu względem prowadzonych badań. W obrębie badań statystycznych wyróżnia się badania pełne i częściowe. I tak:

 • badania pełne obejmuje wszystkie elementy badanej populacji;
 • badania częściowe odnoszą się do badania elementów próbki statystycznej.

Dystans pozwala na świeże spojrzenie

Badania częściowe mają szerokie zastosowania i korzysta się z nich w przypadku:

 • populacji nieskończonej;
 • bardzo licznych populacjach skończonych;
 • badań niszczących.

Przy czym należy pamiętać, iż każdy z tych rodzajów badań obciążone jest błędami, które można wyeliminować lub zminimalizować, jeśli podejmie się odpowiednie kroki. Za kroki takie można uznać pomoc w publikacji naukowej. Błędy mogą być związane z:

 • organizacją eksperymentu;
 • niedokładnym pomiarem;
 • przetwarzaniem wyników.

Proces badawczy powinien być skuteczny

Uzyskanie właściwych wniosków jest możliwe tylko wtedy, jeśli proces badawczy zostanie przeprowadzony właściwie. Rozumie się przez to zachowanie reguł przeprowadzania projektów badawczych. Niejednokrotnie pomoc w publikacji naukowej okazuje się być jedynym rozsądnym rozwiązaniem, które pozwoli zachować skuteczność procesu badawczego.

Ankiety online – nowoczesny sposób na badanie opinii klientów

Każda firma myśląca poważnie o rozwijaniu biznesu powinna na bieżąco pozyskiwać wiedzę, jak jest postrzegana przez klientów. Informacje o tym, jak klienci oceniają działalność firmy oraz oferowane przez nią produkty lub usługi są niezwykle cenne, ponieważ pozwalają w porę zareagować na wszelkie objawy niezadowolenia poprzez poprawę oferty. Dzięki nowoczesnym rozwiązaniom, takim jak ankiety online, poznanie opinii klientów nigdy nie było tak proste.

Dlaczego warto stosować ankiety w internecie?

Wykorzystanie Internetu do badania opinii klientów wydaje się dzisiaj czymś oczywistym. Internet stał się podstawowym kanałem komunikacji, także na linii firma – klient. Za pośrednictwem internetu firmy mogą jednak nie tylko proponować klientom swoje produkty i usługi oraz prowadzić akcje marketingowe, ale również pozyskiwać informację zwrotną na temat tego, jak ich działania są postrzegane przez klientów. Stosowanie w tym celu ankiet online jest dzisiaj uważane za najbardziej wydajne i efektywne.

Internetowe kwestionariusze pozwalają w krótkim czasie pozyskać opinie dużej liczby klientów, a także szybko uzyskać wyniki badania. Dzięki specjalnym programom do CAWI firma może dowolnie konstruować i modyfikować ankiety, a nawet wykorzystywać w nich elementy audiowizualne. Co więcej, oprogramowanie samodzielnie nadzoruje przebieg ankiety, kontrolując np. kolejność pytań kwestionariuszowych oraz logikę odpowiedzi udzielanych przez ankietowanych. Minimalizuje to zaangażowanie ludzi w przebieg badania i jednocześnie zwiększa jego miarodajność.

Jak firma może wykorzystać internetowe ankiety?

Zakres wykorzystania internetowych ankiet może być bardzo szeroki. Najczęściej program do CAWI służy do opracowania kwestionariuszy do badania opinii klientów np. na temat funkcjonowania sklepu internetowego, obsługi infolinii lub satysfakcji z zakupionego towaru lub usługi. Odpowiednio zadane pytania otwarte lub zamknięte pozwalają firmom poznać aktualne preferencje klientów, a także zmierzyć ich poziom lojalności. W zależności od charakteru ankiet online firma może uzyskać także informacje o tym, jak postrzegany jest przez klientów sposób reklamowania oferty, funkcjonalność witryny internetowej, czy polityka cenowa.

Nowoczesne programy do CAWI dają użytkownikom proste narzędzia do modyfikowania ankiet, dzięki czemu można je dostosowywać na bieżąco w zależności od tego, jakie informacje chce się przy ich pomocy uzyskać. Dzięki tym informacjom firma może szybko wdrożyć niezbędne zmiany, które zaowocują wzrostem liczby nie tylko lojalnych klientów, ale również tych nowych.

Badania obserwacyjne – na czym polegają?

Tego typu badania stanowią jedno z podstawowych narzędzi stosowanych w nauce. Służą możliwie rzetelnemu opisywaniu rzeczywistości z zastosowaniem wcześniej ustalonych miar ilościowych. Efektem badań obserwacyjnych jest więc raport zawierający naukową wiedzę o pewnym fragmencie rzeczywistości. Istnieje kilka odmian tego typu badań, a każda z nich ma swoje zastosowania.

1. Badania analityczne

Pracy w laboratoriumBadania obserwacyjne mogą opierać się na analizie pewnych danych. To tutaj mieści się podtyp badań ekologicznych – opartych na obserwacji grupy badanej w warunkach możliwie zbliżonych do naturalnych lub całkowicie naturalnych. Można też wyróżnić tutaj badania kohortowe. W celu ich wykonania dobiera się grupę charakteryzująca się określonymi cechami, a następnie obserwuje ją według założonych wytycznych.

Badania analityczne są szczególnie ważne w medycynie – na tej metodologii opierają się na przykład wszelkie analizy próbek pobranych w laboratoriach. Obserwacja i porównywanie parametrów z normami może przynieść bezcenną wiedzę o stanie zdrowia pacjenta.

2. Badania opisowe

Ten typ badań obserwacyjnych jest zwykle początkiem większych programów badawczych. Opiera się na gromadzonych danych, najczęściej z bardzo dużych prób, które pozwalają uogólnić wyniki na całą populację. Na podstawie badań opisowych można mówić jedynie o korelacji, czyli częstościach współwystępowania zjawisk. W żadnym wypadku nie da się wnioskować o związkach przyczynowo – skutkowych, do tego służy inny typ badań – badania eksperymentalne.

Istnieje kilka podtypów badań opisowych. To między innymi studia przypadków, ale też badania podłużne (pokazujące zmienność danego stanu rzeczy czy cechy w czasie) i przekrojowe (obrazujące stan rzeczy w danym momencie, na przykład zainteresowanie konsumentów danym produktem lub częstość występowania choroby).

3. Obszary zastosowania

Badania obserwacyjne stosuje się w bardzo wielu różnych dziedzinach nauki. To między innymi badania społeczne i konsumenckie, ale także badania medyczne czy przyrodnicze. Obserwacja należy do podstawowych technik badawczych naukowców zgłębiających każdą dziedzinę. Często stanowi główne źródło danych, ale bywa też stosowana jako technika pomocnicza.

W wielu przypadkach można także zastosować je zamiast badań, które wymagałyby ingerencji w środowisko czy w organizm człowieka. Wprawne oko badacza jest w stanie stwierdzić pewne prawidłowości na podstawie danych obserwacyjnych. Ponad to, jest to metoda pozwalająca zaoszczędzić spore kwoty pieniędzy – obserwacja nie kosztuje wiele w porównaniu do eksperymentów, zwykle przygotowanie takich badań jest też mniej pracochłonne.

Analizy statystyczne dla farmacji – to się opłaca!

badania rynku oraz analizy statystyczne dla farmacji

Poszukujesz wiarygodnych źródeł wiedzy, która pozwoli usprawnić działania Twojego przedsiębiorstwa farmaceutycznego? Dowiedz się zatem dlaczego warto zdecydować się na skorzystanie z usługi analizy dla farmacji. Mogą one dotyczyć zarówno danych pozyskanych a trakcie badań obserwacyjnych, klinicznych, jak i marketingowych.

Badania rynku farmaceutycznego

Decydując się realizację badań rynku podmioty farmaceutyczne mają możliwość dokładnego rozpoznania profilu docelowych klientów. W tym celu prowadzi się analizy segmentacyjne, których celem jest wyodrębnienie homogenicznych grup konsumentów, między innymi ze względu na ich cechy demograficzno-społeczne, a także psychograficzne. W tym celu koniczne jest zarówno przeprowadzenie pomiarów o charakterze ilościowym, jak i jakościowym. Pozwala to uzyskać wieloaspektowe spojrzenie na problem badawczy.

W ramach badań rynku medycznego możliwe jest pozyskanie informacji między innymi dotyczących następujących aspektów:

 • potrzeby i preferencje klientów należących do grup docelowych;
 • ocena koncepcyjnych wersji opakowań, reklam oraz produktów;
 • ocena jakości obsługi w placówkach medycznych oraz aptece;
 • satysfakcja lekarz oraz personelu medycznego z pracy;
 • pozycja firm farmaceutycznych na rynku;
 • dochody osiągane przez postrzegalne przedmioty z danego segmentu;
 • efektywność pracy przedstawicieli medycznych;
 • satysfakcja pacjentów ze świadczonej opieki szpitalnej;
 • preferowane przez klientów metody promocji oraz dystrybucji;
 • analiza wizerunku marki oraz porównanie do konkurencji;
 • weryfikacja przyczyn kryzysu marki;
 • monitoring trendów panujących w branży;
 • analiza bieżących nowelizacji w prawie farmaceutycznym.

Analizy statystyczne dla farmacji

Nawet najbardziej rzetelnie przeprowadzone badania rynku nie będą jeszcze wystarczające, jeżeli pominie się etap analizy danych. To właśnie w jej trakcie dochodzi do sformułowanie cennych z biznesowego punktu widzenia wniosków i rekomendacji. Analizy z badan leków czy suplementów powinny być przeprowadzone z użyciem elektronicznej platformy statystycznej. Pozwala to zmniejszyć ryzyko poważnych błędów, które mogłyby zaważyć na wyciągnięciu nietrafnych konkluzji.

W zakres analizy dla farmacji wchodzi także statystyka medyczna. Jest to dziedzina skupiona wokół przeprowadzania obliczeń statystycznych na podstawie wyników badań obserwacyjnych oraz klinicznych. Sprostać temu zadaniu jest w stanie jedynie firma dysponująca wysokiej klasy rejestrami medycznymi.

Podsumowanie

Nie zmarnuj zatem szansy na to, aby zwiększyć wyniki sprzedaży swojego przedsiębiorstwa farmaceutycznego. Opieraj decyzje biznesowe na wiarygodnej wiedzy pozyskanej w toku badań rynku oraz przeprowadzonej po ich zakończeniu analizie danych medycznych.

Elektroniczna dokumentacja medyczna i inne aplikacje

Od 2018 roku dokumentacja medyczna ma być prowadzona wyłącznie w formie elektronicznej. Oprogramowanie medyczne będzie więc musiała obowiązkowo posiadać każda placówka medyczna. Jest to bardzo przydatne narzędzie, najczęściej proste w obsłudze. Sprawny obieg dokumentów jest koniecznością w każdym szpitalu oraz każdej przychodni. Aplikacje medyczne automatyzują procesy przebiegu dokumentów, co znacznie usprawnia pracę placówki medycznej. Co warto o nich wiedzieć i jakie są ich największe zalety oraz najważniejsze funkcje?

Aplikacje medyczne – czym są?

Aplikacje medyczne to oprogramowanie medyczne, które służą ułatwieniu pracy pracowników placówek medycznych. Wspomagają one proces obiegu oraz przetwarzania dokumentów. Ich celem jest maksymalne usprawnienie pracy personelu, co jest szczególnie istotne w miejscach, w których ratuje się życie ludzkie. Aplikacje medyczne gwarantują wysoką jakość pracy, a także bezpieczeństwo i wygodę użytkowania. Aby móc z nich korzystać, potrzebny jest stały dostęp do internetu.

Elektroniczna dokumentacja medyczna – zalety

Istnieje szereg korzyści wynikających ze stosowania aplikacji medycznych. Należą do nich przede wszystkim:

– wsparcie pracy wszystkich pracowników personelu placówki medycznej: księgowości, lekarzy, pielęgniarek oraz rejestratorek

– zapobieganie przed utratą danych osobowych (przed czym chroni tworzenie kopii zapasowych)

– wspomaganie w trakcie wizyty medycznej

– tworzenie rzetelnej, przejrzystej dokumentacji medycznej

– zarządzanie organizacją

– wspomaganie podczas obsługi pacjenta: od momentu rejestracji, aż do czasu rozliczenia usług

– zapis szczegółowej historii poszczególnych wizyt

– planowanie przyszłych wizyt dzięki użyciu terminarza

– zarządzanie poradniami oraz personelem

– funkcja drukowania recept

– szybkie wyszukiwanie potrzebnych informacji

Powyższe informacje wyraźnie wskazują na to, że korzystanie z możliwości, jakie daje nam oprogramowanie medyczne niesie ze sobą szereg korzyści.

Co jeszcze potrafią aplikacje medyczne?

Do najważniejszych funkcji oprogramowania medycznego zaliczamy:

– wszelkie rejestry zmian w kartotekach pacjentów

– terminarz, który umożliwia szybkie wprowadzanie danych oraz wyszukiwanie terminów

– baza pacjentów z najważniejszymi informacjami

– systemy raportowania oraz rozliczeń

– kalkulatory medyczne

– możliwość skanowania dokumentacji papierowej

– funkcja wystawiania recept

– edycja wizyt

– tworzenie i przechowywanie dokumentów medycznych

– gotowe wydruki skierowań

– gwarancja dostępu jedynie dla osób upoważnionych

– możliwość drukowania dokumentacji zbiorczych (takich jak księgi przyjęć)

– możliwość drukowania faktur VAT

– funkcja wyliczania pensji personelu

Na czym polegają badania rynku zdrowej żywności?

Badania rynku zdrowej żywności oraz sklepów z produktami eko

Po bardzo dynamicznym boomie na „szybkie” dania, które można w domu przyrządzić w kila czy kilkanaście minut, przyszedł czas na powrót do korzeni. To, co kiedyś było dla nas na wyciągnięcie ręki, jak ekologiczne warzywa, czy swojskie jajka, dzisiaj staje się modne. Coraz bardziej jesteśmy świadomi tego, jak zdrowe nawyki żywieniowe i zdrowa żywność wpływają na nasze życie. A potwierdzają to liczne badania ankietowe.

Jemy po prostu zdrowiej

Badania rynku zdrowej żywności pokazują, że my, Polacy, jemy zdrowiej i bardziej świadomie. Szacuje się, że wartość tego rynku w naszym kraju może w 2017 roku przekroczyć 1 miliard złotych. A to wcale nie tak mało. Nic więc dziwnego, że pojawiają się wciąż to nowe firmy oferujące zdrową żywność. I nic dziwnego, że szukają one niszowych obszarów, które będą mogły wypełnić swoją ofertą.

Sklepy nie tylko stacjonarne

O tym, że Polacy kupują nie tylko w sklepach tradycyjnych, wiemy doskonale. E-sprzedaż, czyli sektor sprzedaży internetowej rozwija się w naszym kraju niezwykle dynamicznie. Dlatego też wiele firm oferujących zdrową żywość systematycznie go analizuje pod kątem zapotrzebowania na tego typu produkty. Na podstawie badań ankietowych wiemy, że i taką żywność Polacy chętnie kupują przez Internet.

Po jakie produkty sięgamy?

To jedno z podstawowych pytań, na które odpowiedź starają się znaleźć producenci. I znajdują ją opierając się na badaniach rynku zdrowej żywności. Według nich Polacy sięgają coraz częściej i chętniej po ekologiczne napoje, warzywa z ekoprodukcji, owocowe przetwory, a także mięsa, nabiał czy jajka. Obok pojedynczych produktów kupujemy też gotowe dania oraz suplementy diety. Uzupełnieniem tej listy stają się zioła.

Czego brakuje na rynku?

Jeśli chce się wyjść naprzeciw oczekiwaniom konsumentów, to należy zapytać o to, czego potrzebują. W ten sposób w ostatnim czasie zrodził się pomysł, aby na polski rynek wprowadzić zdrowe przekąski, będące alternatywą dla słodyczy i przekąsek słonych. Takie przekąski mają trafiać nie tylko do sklepów, ale też na przykład do szkół. Oczywiście smaki i oczekiwania konsumentów są różne i wciąż się zmieniają, stąd potrzeba ciągłego monitorowania rynku.

O tym, że rynek zdrowej żywności cieszy się coraz większą popularnością, pokazują jednoznacznie wszystkie prowadzone wśród Polaków badania. I chociaż wciąż jest to sektor niszowy, to jego dynamika systematycznie rośnie. Dla producentów, jak i dostawców jest to znak, że warto mu się ciągle przyglądać, analizując zachodzące na nim zmiany.

Co obejmuje poszczególne fazy badania klinicznego?

Badania kliniczne leków

Jak wszystkie metody badawcze, również kliniczne badania eksperymentalne są przeprowadzane w pewnych fazach. Taki podział wynika zarówno z logicznego porządku poszczególnych działań, jak również zachowania maksymalnego obiektywizmu oraz bezpieczeństwa dla grupy pacjentów, która jest poddawana działaniu nowego wyrobu medycznego czy leku.

Są jeszcze inne powody, dla których badania kliniczne podlegają konkretnemu protokołowi – chodzi o zgodność z prawem. Każdy pacjent, który podejmuje się udziału w tego typu pomiarach wyraża na to zgodę, ale jednocześnie jest obejmowany dokładną opieką lekarską, w ramach której może oczekiwać dodatkowej uwagi – wszystko po to, aby terapia nie szkodziła.

Badania kliniczne na wstępnym etapie

Przede wszystkim warto wiedzieć, że najpierw wykonywane są badania przedkliniczne – ten rodzaj badań przeprowadza się w laboratoriach. Czasami są to próby na zwierzętach, choć obecnie odchodzi się od tych metod badawczych z wielu powodów etycznych oraz praktycznych. Często zastępują je badania komórkowe. Następnie wykonywane są dopiero właściwe badania kliniczne.

Faza 1 – ocena bezpieczeństwa

Pierwsza faza badań to przede wszystkim wybór niewielkiej grupy pacjentów i poddanie jej eksperymentalnej terapii z niewielkimi dawkami preparatu. W ten sposób określa się, czy dalsze przeprowadzanie badań leków jest w ogóle bezpieczne i czy można je kontynuować. Ocenia się m.in. najwyższą bezpieczną dawkę, przy której nie pojawiają się negatywne skutki, a także określa, jak podawać lek.

Faza 2 – ocena korzystności

W drugim etapie badań klinicznych oceniane są korzyści ze stosowania leków. Tutaj grupa pacjentów jest większa. Podaje się jej dawkę leków określoną na podstawie wyników fazy 1 badań, a następnie obserwuje się korzystne efekty terapii. Jednocześnie sprawdza się negatywne reakcje organizmu, czyli skutki uboczne.

Faza 3 – ocena poprawy

Tutaj pacjentów jest kilka tysięcy w różnych miejscach w kraju. Dzieli się ich na dwie grupy: osób, które dostają dotychczasową, znaną i zatwierdzoną, terapię na dane schorzenie (ewentualnie placebo, jeśli taka terapia nie jest znana) i osób otrzymujących właściwy, testowany lek. Dzięki maskowaniu pacjent nie wie, do której grupy należy. Ocenia się teraz, czy nowa terapia jest skuteczniejsza i bezpieczniejsza od dotychczasowej.

Faza 4 – badania przedłużone

Ten etap nie jest często uznawany za bezpośrednio dotyczący badań. Jest to po prostu kontynuowanie leczenia zatwierdzonym lekiem pod dodatkową obserwacją lekarską.