ampolmed.pl

Tag: biostatystyka

Statystyka pozwala na podejmowanie trafnych decyzji i zrozumienie zjawisk, które zachodzą wokół nas. Wykorzystując metody statystyczne możliwe, jest pozyskanie szczegółowych informacji na temat badanego zagadnienia oraz wskazanie występujących w nim zależności i prawidłowości. Nie dziwi zatem fakt, iż statystyka jest nauką, która ciągle się rozwija, czego dowodem może być wykorzystanie statystyki w medycynie.
 

Statystyka – jakie korzyści przynosi?

Wśród korzyści, które można czerpać z zastosowania statystyki, w takich dziedzinach jak medycyna, wymienia się:

 • skrócenie czasu potrzebnego na uporządkowanie dużych ilości danych;
 • skuteczne gospodarowanie posiadanymi zasobami informacji;
 • ułatwienie prowadzenia prac administracyjnych jednostek medycznych itp.;
 • eliminację czasochłonnej ręcznej obróbki danych;
 • wskazanie mocnych i słabych stron prowadzonych działań.
   

Wsparcie dla skutecznych metod leczenia

Zastosowanie w procesie badawczym specjalistycznych programów do statystyki medycznej pozwoli poprowadzić rzetelne badania kontrolne w procesie analiz przypadków klinicznych lub farmaceutycznych. Poniższe funkcje to jedne z licznych możliwości systemu eCRF.biz.™ opracowanego przez specjalistów Centrum Badawczo-Rozwojowe BioStat®:

 • dobór odpowiedniej liczebności próby do badań;
 • zastosowanie wyboru trafnych metod badawczych;
 • dostępność zweryfikowanych osób (klinicystów, badaczy, analityków) do danych;
 • możliwość przesyłania informacji pomiędzy odległymi ośrodkami badawczymi biorącymi udział w procesie badawczym;
 • nadzorowanie zgłaszanych działań niepożądanych;
 • integracja z laboratorium;
 • zarządzanie lekami wraz z przygotowaniem systemu randomizacyjnego;
 • dostępność elektronicznego dziennika obserwacji pacjenta - ePRO;
 • śledzenie zmian i historii działań użytkowników biorących udział w badaniach;
 • dostęp do danych 24/7;
 • monitoring stanu zdrowia pacjenta.

Dzięki obszernym możliwościom systemu do statystyki medycznej eCRF.biz™ badacze i lekarze mają sposobność:

 • porównywania ze sobą skuteczności terapii lub leku, gdzie statystyka pozwala oddzielić elementy przypadkowe od rzeczywistych przyczyn oraz ujawnić wiele zależności;
 • wskazać wstępne ryzyko zachorowania na daną chorobę dla pojedynczego pacjenta lub większej grupy badanych;
 • wsparcia osób z chorobami przewlekłymi w ułatwieniu im codziennego funkcjonowania;
 • ciągłego kontrolowania rozwoju stanów choroby.
   

Nauka, która przekłada się na zarządzanie

Statystyka medyczna otwiera przed badaczami nowe szanse. Pozwali im na przeprowadzenie dogłębnej analizy wyników z badań klinicznych, a przy tym minimalizuje czas wykonania tego zadania. Tym samym możliwe jest wcześniejsze wprowadzenie zmian i natychmiastowe zaprzestanie działań, które nie działają na korzyść pacjenta. Jeśli natomiast chodzi o wspomniane zarządzanie jednostkami medycznymi, statystyka może wspierać racjonalne wykorzystanie zasobów – tak finansowych, jak i personalnych.
 

Nie tylko liczby – korzyści w zakresie rozwoju medycyny

Zastosowanie statystyki medycznej pozwala na kontrolowanie realizacji podejmowanych projektów – ocenieniu jej skuteczności i wskazywaniu możliwości dalszego rozwoju. Wraz z wykorzystaniem metod statystycznych pojawia się możliwość tworzenia skutecznych rozwiązań, które przyczynią się do ogólnej poprawy funkcjonowania jednostek medycznych świadczących usługi na rzecz ochrony zdrowia oraz placówek zajmujących się wytwórstwem leków i planowaniem skutecznych terapii z uwzględnieniem ich zarządzania, obsługą pacjenta i trafnością zastosowanego leczenia.
 

Mówiąc o rzetelności procesu badawczego ma się na celu wskazanie sposobu, w jaki zostały zebrane i zanalizowane danej. Rzetelność obejmuje również etyczny wydźwięk podejmowanego procesu badawczego, a także właściwe przeprowadzenie obliczeń, co umożliwia pomoc. W publikacji naukowej czy w pracach naukowych bardzo ważne jest, aby wszystkie dane, które zostały zebrane były we właściwy sposób zinterpretowane, a występujące między nimi zależności zostały wychwycone.

O wielości informacji

Dane pozyskiwane w procesach badawczych są obserwacjami uzyskanymi z pomiarów cech zmiennych, a te zaś mogą przyjmować różne wartości. Stąd wyróżniamy dane:

 • jakościowe – są zmiennymi, które nie posiadają wymiaru liczbowego;
 • ilościowe – są zmiennymi liczbowymi.

Przy czym dane ilościowe mogą być dyskretną bądź ciągłe. I tak zmienne dyskretne zmieniają się skokowo, zaś ciągłe przyjmują dowolną wartość z konkretnego przedziału. Ujmując wielość pozyskanych danych skorzystanie z pomocy w publikacji naukowej wydaje się być rzeczą konieczną.

Badania w perspektywie elementów populacji

W szczególności podkreśla się, iż obliczenia bardzo ważne są w publikacjach czy też pracach naukowych, gdyż usprawnia to sam przebieg badania, a ponadto zwiększa szansę na uzyskanie poprawnych wyników. Przekazania obliczeń komuś innemu wiąże się z zachowaniem dystansu względem prowadzonych badań. W obrębie badań statystycznych wyróżnia się badania pełne i częściowe. I tak:

 • badania pełne obejmuje wszystkie elementy badanej populacji;
 • badania częściowe odnoszą się do badania elementów próbki statystycznej.

Dystans pozwala na świeże spojrzenie

Badania częściowe mają szerokie zastosowania i korzysta się z nich w przypadku:

 • populacji nieskończonej;
 • bardzo licznych populacjach skończonych;
 • badań niszczących.

Przy czym należy pamiętać, iż każdy z tych rodzajów badań obciążone jest błędami, które można wyeliminować lub zminimalizować, jeśli podejmie się odpowiednie kroki. Za kroki takie można uznać pomoc w publikacji naukowej. Błędy mogą być związane z:

 • organizacją eksperymentu;
 • niedokładnym pomiarem;
 • przetwarzaniem wyników.

Proces badawczy powinien być skuteczny

Uzyskanie właściwych wniosków jest możliwe tylko wtedy, jeśli proces badawczy zostanie przeprowadzony właściwie. Rozumie się przez to zachowanie reguł przeprowadzania projektów badawczych. Niejednokrotnie pomoc w publikacji naukowej okazuje się być jedynym rozsądnym rozwiązaniem, które pozwoli zachować skuteczność procesu badawczego.

Rozwój

Rozwijająca się polska medycyna i farmacja potrzebuje najlepszej jakości badań, by móc wprowadzać innowacje w zakresie leczenia, opieki nad pacjentami czy też poprawy standardów medycznych. Badania prowadzone dla branży medycznej opierają się na obserwacjach, ale także na żmudnych, często szeroko zakrojonych analizach i obliczeniach, które rzutują na późniejsze działania w zakresie:

 • wprowadzania nowych leków,
 • ochrony zdrowia społecznego,
 • eliminacji zagrożeń zdrowotnych wśród potencjalnie zagrożonych zbiorowości.
   

Z ankietą do pacjentów

Ankietyzacja pacjentów wraz z dopracowaniem odpowiedniego celu badań może przynieść pozytywne skutki zarówno dla samych nauk medycznych jak i dla konkretnej placówki czy też firmy. Analizy statystyczne danych zgromadzonych podczas badań pozwalają na:

 • określenie ryzyka odejścia klientów od danej marki, czy też firmy świadczącej usługi medyczne,
 • sprawdzenie skuteczności reklam i akcji promocyjnych,
 • zbadanie opinii klientów o produktach i usługach,
 • prognozowanie na temat lojalności klientów w stosunku do marki.
   

Opinie klientów oraz pacjentów korzystających z usług placówek medycznych, a także kupujących produkty medyczne, obliguje producentów do weryfikacji jakości swoich produktów i usług. Dzięki opiniom mogą być one bardziej skuteczne dopasowane do wymogów pacjentów, skonsolidowane cenowo z aktualną sytuacją na rynku finansowym (elastyczne pod względem cenowym, przez co bardziej atrakcyjne dla klienta).

Główne bariery dla osób prowadzących badania marketingowe, naukowe (kliniczne), badania marki w medycynie i farmacji to brak doświadczenia badaczy w dziedzinie analizy statystycznej, która pomaga wyciągać konkretne wnioski dotyczące opinii pacjentów jak i kondycji marki na rynku.

Analizy statystyczne prowadzone przez ekspertów BioStat® opierają się na sprawdzonych metodach matematycznych, statystycznych, a także posługują zaawansowanymi metodami informatycznymi (pakiety statystyczne SPSS oraz R). Dzięki nim można elastycznie dopasować typ metody badawczej do celu, jaki chce osiągnąć zleceniodawca.
 

Posługując się metodami:

 • analiz koszykowych,
 • analiz przeżycia,
 • testów Churn,
 • analiz przeżycia Kaplana-Meiera;

zespół BioStat® może pomóc usprawnić działania producentów i dystrybutorów leków i produktów medycznych, agencji mających na celu promocję i reklamę, konsultantom medycznym, konkretnym placówkom i gabinetom świadczącym usługi medyczne na dużą i małą skalę, naukowcom i badaczom.


Doświadczenie w branży

Posiadając 15-lat doświadczenia w realizacji badań dla branży medyczno-farmaceutycznej, eksperci BioStat®  zrealizowali wiele badań dla liderów tego sektora, gromadząc rekomendacje i opinie rzetelnych profesjonalistów. Zaufaj ekspertom w dziedzinie badań, skorzystaj z najlepszej oferty  badawczej.

Analizy danych – wysokie standardy w trakcie prowadzenia wielopoziomowych badań

Standard badań prowadzonych analiz statystycznych dla różnorodnych branż biznesowych odzwierciedla się następnie w podejmowaniu działań nad rekonstrukcją funkcjonowania przedsiębiorstwa. Nowe plany sprzedażowe, reakcja na zapotrzebowanie i opinie klientów, czy też reakcje na zmienną koniunkturę rynku – wszystkie te elementy są efektem wysokich standardów nałożonych na prowadzenie badań analitycznych nad danymi należącymi do zasobów firmy.

 

Typy analizy danych i proces ich realizacji

Proces realizowania analizy danych jest dość czasochłonny. Wymaga wykazania się wiedzą i posiadania sporego doświadczenia. Żaden właściciel przedsiębiorstwa nie przekaże cennych informacji dotyczących swojej firmy osobom, które mogą je wykorzystać przeciw niej. Ważne jest zatem, aby odnaleźć Centrum Badawczo-Rozwojowe, z wieloletnim doświadczeniem które przeprowadzi analizy danych na wielu poziomach.

Istnieje wiele możliwości analizy danych. Dla branż takich jak: farmacja i medycyna, finanse i usługi kredytowe, marketing oraz sprzedaż niezwykle istotna jest lojalność klienta. Różne typy analiz posłużą w określeniu ryzyka podejmowania współpracy z konkretnym klientem:

 • analizy churn – przetestują wysokość ryzyka odejścia klienta od Twojej firmy,
 • modele lojalności klientów wskażą, którzy klienci wykazują lojalną postawę wobec Twoich produktów i usług,
 • modele ryzyka niewypłacalności (użyteczne w branży finansowej oraz kredytowej),
 • modele ryzyka nadużyć – umożliwiają znalezienie potencjalnych oszustów finansowych.

 

Analizy danych prowadzone przez ekspertów Centrum Badawczo-Rozwojowego BioStat® są realizowane w sposób rzetelny oraz dopracowane na każdym poziomie. Proces realizacji analizy danych odbywa się po wcześniejszych etapach:
 

 • pozyskiwania informacji, procesu porządkowania i strukturalizacji danych,
 • analizie danych na poziomie wstępnym, celem doboru idealnych metod statystycznych i matematycznych dopasowanych do celu badań,
 •  zastosowania właściwych modeli analizy danych.

 

Wysokie standardy pełnej analizy danych

Zrealizowane wielopoziomowe analizy przez Centrum Badawczo-Rozwojowe Biostat® reprezentują wysoki standard jakości, nie tylko ze względu na efekty działań, ale także wykonanie pełnego procesu badawczego wraz z zachowaniem standardów Master Joural List. Łączenie wiedzy naukowej ekspertów BioStat® przekłuwane na sferę biznesową pozwala na prowadzenie sprawdzalnych analiz. Małe i duże przedsiębiorstwa mogą skorzystać z kompleksowych analiz, usprawniając procesy działania firmy.