ampolmed.pl

Tag: badanie rynku

Jednym ze zdecydowanie najważniejszych zadań, niezbędnych do wykonania przed przystąpienie do działań na nowym obszarze, jest market research, czyli profesjonalne badanie rynku. Chodzi tutaj o bardzo wnikliwe przeanalizowanie całej jego struktury, poznanie wszystkich panujących na nim zależności, oraz określenie zapotrzebowania na poszczególne produkty, czy też usługi. Dzięki temu działaniu, możliwe jest o wiele lepsze i bardziej precyzyjne określenie wszystkich niezbędnych działań, dzięki którym można będzie osiągnąć na rynku zadowalającą pozycję, oraz odpowiedni poziom sprzedaży.

Efektywne wdrażanie nowych produktów i usług dzięki market research

Przede wszystkim musimy tutaj jednak zdać sobie sprawę z tego, iż w przypadku badania rynku, najważniejszymi elementami będzie poznanie konkurencji, oraz określenie jej słabych i mocnych stron, bowiem tego rodzaju wiedza, pozwala na ustalenie strategii działania, mającego na celu uzyskanie o wiele lepszej pozycji. Ponadto, warto tutaj także zwrócić uwagę, iż market research, to działanie zapewniające nam o wiele wyższy poziom efektywności wdrażania nowych produktów czy też usług do swojej oferty, bowiem za każdym razem, będą one profesjonalnie przygotowane pod danego, wcześniej określonego klienta.

Bazy teleadresowe w wyniku badań rynkowych

W wyniku tego rodzaju badań, bardzo często powstają określone, konkretne bazy teleadresowe, które możemy następnie wykorzystać do marketingu bezpośredniego, co przecież w ostatnim okresie czasu, staje się bardzo istotnym aspektem działalności w wielu branżach. Chodzi tutaj o to, iż poprzez bazy teleadresowe, mamy pod ręka zawsze dane kontaktowe do wszystkich potencjalnych klientów, a co za tym idzie, możemy zawsze przedstawić im ofertę promocyjną czy tez po prostu nową ofertę, która może się przyczynić do wzrostu poziomu sprzedaży w przedsiębiorstwie, a to, jak wszyscy bardzo dobrze wiemy, jeden z najważniejszych elementów działania w przedsiębiorstwach.

Badanie Mystery Shopping drogą do poprawy jakości obsługi klienta

Badanie metodą „Tajemniczego Klienta” stanowi skuteczne narzędzie, służące rozpoznaniu jakości obsługi klienta w firmie. Nie może więc dziwić fakt, iż przedsiębiorcy powszechnie korzystają z takiego rozwiązania, chcąc zbudować przewagę konkurencyjną na rynku.

Na czym polega badanie Mystery Client?

Miejscem przeprowadzania badania Mystery Shopping są zwykle placówki danej firmy. Starannie dobrany do określonego projektu audytor dokonuje obserwacji pracy personelu, poddając analizie sposób prezentacji projektów i wiedzę na ich temat, a także umiejętności nawiązywania kontaktu z klientem. Weryfikowane są również takie elementy jak wygląd i czystość pomieszczenia.
Przebieg badania nie powinien być przy tym czymś spontanicznym, lecz opartym o dokładnie przygotowany scenariusz. Ma on na celu umożliwić uzyskanie odpowiedzi na te pytania, które są istotne z punktu widzenia zamawiającego. Scenariusz uwzględnia więc kolejność zadawania poszczególnych pytań, sposób zachowania audytora, a także te aspekty, na które powinien on zwracać uwagę w trakcie badania.
Po przeprowadzeniu wizytacji w placówce, audytor wypełnia kwestionariusz, przydzielając poszczególnym elementom oceny według skali. W badanu Mystery Client uzasadnione jest wyposażenie audytorów w sprzęt do wypełniania elektronicznych formularzy (smartfon,tablet), co zapobiega ryzyku zorientowania się personelu, że ich praca stała się obiektem obserwacji. Dzięki temu pracownicy najprawdopodobniej będą się zachowywali zupełnie naturalnie, co pozwoli na uzyskanie wiarygodnych danych z badania.
Ostatni etap projektu Mystery Shopping polega na przygotowaniu przez firmę badawczą reportu zawierającego wnioski z badań, a także rekomendacje odnośnie możliwych do wdrożenia usprawnień w funkcjonowaniu obsługi klienta.

Dobór tajemniczych klientów do badań

Osoby do badania Mystery Client powinny być dobrane w taki sposób, aby można było je w jak największym stopniu upodobnić do wizerunku typowego klienta dla danej branży. Istnieje więc konieczność uwzględnienia cech osobowościowych i demograficznych audytorów, a także ich predyspozycji do przeprowadzenia badania.
Badania metodą „Tajemniczy Klient” często mają charakter ogólnopolski, dlatego też firma badawcza stoi przed koniecznością podjęcia współpracy z audytorami zamieszkującymi różne części kraju. Dotarcie do nich oraz etap selekcji jest znacznie ułatwiony, jeżeli realizator badania dysponuje elektroniczną platformą, umożliwiającą przesyłanie formularzy aplikacyjnych drogą online.

Kontrola procesu

Aby zamawiający miał pewność, iż badanie jest przeprowadzane w sposób rzetelny, powinien zawczasu upewnić się, czy firma badawcza zapewnia podgląd procesu badawczego. Modelowym rozwiązaniem jest pod tym względem unikalna platforma CATI-System. Pozwala ona uzyskiwać klientowi dostęp do harmonogramu realizowanego badania Mystery Client, a także na bieżąco śledzić przebieg jego realizacji. W panelu administratora możliwe jest m.in. przeglądanie udzielanych przez audytorów ocen, a następnie porównywanie ich pod różnym kątem. Menedżer danej placówki może również zgłosić reklamację dla każdej oceny.
CATI-System ułatwia także kontrolę pracy audytorów. Umożliwia bowiem pobieranie przesyłanych przez tajemniczych klientów dokumentacji z badania, zarówno w formie zdjęciowej, jak i audiowizualnej. Możliwe jest zatem chociażby przesyłanie w formie załącznika paragonów z zakupów dokonanych przez audytora w trakcie wizyty w placówce.

Dla każdej firmy z branży farmaceutycznej bądź medycznej niezwykle istotne powinno być prowadzenie lub też zlecenie badań rynku. Dzięki tym badaniom możliwe jest pozyskanie danych na temat skuteczności kampanii promocyjnych, strategii cenowej, nowego opakowania produktu, nowego składu produktu. Może to zadecydować o przyśpieszeniu rozwoju firmy.

Dostępne metody badawcze

Badania rynku pozwalają na dość dużą dowolność w wyborze metody badawczej. Są to zarówno metody badań ilościowych, jak i jakościowych. Od tradycyjnych ankiet papierowych (PAPI – Paper and Pencil Interview), przez ankietyzację wspomaganą komputerowo (CAPI – Computer Assisted Paper Interview) i badania telefoniczne (CATI – Computer Assisted Telephone Interview), aż po ankiety internetowe (CAWI – Computer Assisted Web Interview). To jeśli chodzi o wspomniane metody ilościowe. Jakościowe to między innymi: indywidualne wywiady pogłębione (IDI – Individual In-Depth Interview), zogniskowane wywiady grupowe (FGI – Focus Group Interview), czy Tajemniczy klient (Mystery Client/Shopping). Polecane do stosowania są oczywiście wszystkie, ale warto pamiętać, by nie zastosować ich na raz. Zwykle w zupełności wystarcza jedna metoda ilościowe i co najmniej jedna jakościowa. Przykładowym połączeniem mogą być ankiety CAPI, przeprowadzane przy pomocy tabletów przez pracowników apteki, a dodatkowo wywiad grupowych zlecony do przeprowadzenia profesjonalnej firmie badawczej.

Badania rynku farmacja

Podobnie jak metody, również obszary działalności przedsiębiorstwa/placówki, w których można wybierać, jeśli chodzi o badania rynku farmacja, są różnorodne. Począwszy od strategii komunikacyjnej, a mamy tu na myśli przekazy kierowane do lekarzy, pielęgniarek, pomocniczego personelu medycznego, klientów aptek. W tej strategii i jej badaniach mieści się analiza produktu (opakowanie, ulotka, jaka jest do niego dołączona itp.), analiza marki (rozpoznawalność, kondycja marki, logotyp itp.), analiza reklamy (skuteczność kampanii, język reklamy itp.). Niemniej istotne są badania grup docelowych, tj. pacjentów, lekarzy, pielęgniarek, pracowników administracji, klientów aptek. Pozwalają one odpowiedzieć na pytania o standardy obsługi, preferencje zakupowe, zadowolenie, skuteczność przedstawicieli medycznych.

Jeśli chodzi o leki i suplementy diety, trzeba zbadać oba rodzaje produktów oferowanych przez firmy farmaceutyczne i medyczne, a więc przeprowadzić badania produktów dostępnych bez recepty (OTC – Over The Counter) i badania leków dostępnych na receptę (Rx). Warto między innymi wziąć pod uwagę wskaźnik zastępowania leków ich tańszymi odpowiednikami.

Co po badaniach

Po zrealizowaniu badań, czy to siłami pracowników placówki/firmy, czy agencji badawczej, należy zadbać o właściwą analizę uzyskanych wyników. Jeśli zostanie ona przeprowadzona przy użyciu odpowiednich metod statystycznych (w przypadku badań ilościowych) i przy pomocy odpowiedniego oprogramowania (badania ilościowe), uzyskane wnioski będzie można niemal natychmiast zaimplementować do realizacji.

Kompleksowe badania marketingowe można przeprowadzić na próbach celowych, ogólnopolskich, czy w punktach sprzedaży. Mogą to być badania ankietowe, telefoniczne, CAPI, ale i ankiety pocztowe, czy internetowe. Bada się opinie, znajomość i wizerunek marki, preferencje konsumentów, analizę zwyczajów zakupowych, skuteczność reklamy. Najpierw trzeba określić, jaki problem chcemy przeanalizować, następnie wybiera się metody badawcze i określa się wielkość próby, potem należy przygotować ankiety i scenariusze badawcze. Przed realizacją badania warto również wybrać metody analizy statystycznej, co bezpośrednio powinno wynikać z zakresu badania i użytych metod. Proces badawczy w dziedzinie badań marketingowych i badań rynku jest dosyć skomplikowany, a same badania mogą być kosztowne. Dlatego bardzo ważne jest rzetelne zebranie danych, kontrola tego procesu i profesjonalne przygotowanie danych do analizy statystycznej. Wśród ofert firm badawczych można znaleźć takie, które oferują kompleksowe podejście do projektów z dziedziny badań marketingowych i badań rynku. Warto poświęcić należną uwagę wyborowi odpowiedniej firmy.

Różnorodność badań marketingowych

Wśród badań marketingowych można wyróżnić takie, które służą poznaniu struktury rynku, budowaniu modeli ryzyka, pozycjonowaniu produktu na rynku, poznawaniu opinii o produktach, ocenie promocji i reklamy, określeniu poziomu szumu medialnego, identyfikacji rynków testowych, analizie cen, analizie konkurencji, poznawaniu zwyczajów zakupowych, czy wyznaczania wartości marki i klienta. Każde z nich jest tylko pewnym wycinkiem rzeczywistości, dlatego już na etapie planowania przeprowadzenia badania w najbliższej przyszłości, warto wziąć pod uwagę kompleksowość tych badań i wyróżnić te czynniki, które są niezbędne do zbadania oraz te, które można zbadać w dalszej perspektywie.

Użyteczne narzędzie jakim są badania rynku

Jedną ze składowych badań marketingowych są badania rynku. Stanowią one nieodzowne narzędzie rozwoju przedsiębiorstw. Stosując badania rynku można wpływać – i to w znaczący sposób – na zwiększenie działalności marketingowej firmy. Badania rynku polegają na gromadzeniu i analizie informacji o procesach zachodzących na rynku, zarówno w bezpośrednim otoczeniu firmy, jak i na bardziej rozległym obszarze. Dzięki zebranym danym można wnioskować o potencjalnych kierunkach rozwoju firmy, określić jej mocne i słabe strony, wpłynąć na zwiększenie efektywności działań reklamowych. W zakres badań rynku wchodzą: badanie stanu popytu i podaży oraz ich relacji do ceny, badanie podmiotów (oferentów i konsumentów) i przedmiotów (produkty, usługi) rynkowych oraz badanie koniunktury.

Oprócz wyboru zakresu badań, jakich potrzebujemy, poświęćmy czas na wybór profesjonalistów, którym zlecimy te skomplikowane działania. Jedną z najszerszych ofert badawczych na rynku, wraz ze wsparciem autorskiego oprogramowania badawczego, prezentuje firma Biostat z Rybnika. Warto wejść na stronę www.badania-rynku.com.pl i sprawdzić tę ofertę.